Klemmingelänken

 

Gnesta kommun planerar en VA-lednng från Laxne till Frustuna för att få en bättre hantering av avloppen i området. Ledningen kommer att gå genom ett område som är mycket rikt på fornlämningar. Den kommer att passera tätt inpå hällristningar, gravrösen, vikingatida höggravfält och många andra typer av fornlämningar.

 

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen och därför har länsstyrelsen beslutat om en arkeologisk utredning för att vi ska få möjlighet att ta reda på om det finns fler fornlämningar just precis där ledningen är tänkt att dras fram. Genom att utgå från redan kända fornlämningar och inventera landskapet letar vi arkeologer reda  på nya fornlämningar.
 
I början av juni gick arkeologen Bitte Franzén från Breja arkeologi över området och då noterade hon att det finns flera platser där det kan finnas boplatser som hör samman med de kända hällristningarna och gravfälten. Med hjälp av en grävmaskin gräver vi långa provschakt för att se vad som finns under torven. Vi kommer att provundersöka ett tjugotal platser för att se om det finns förhistoriska boplatser. Arbetet utförs av Bitte Franzén från Breja arkeologi och Karin Beckman-Thoor från Kraka kulturmiljö.
 
I början av juli grävde vi en vecka och då fann vi spår av en bytomt och två boplatser som troligen hör hemma i bronsålder eller järnålder.
 
Den  11 augusti fortsätter vi med provgrävningar vid Heby och andra platser i Gåsinge-Dillnäs.
 
Ni är mycket välkomna att ta kontakt och besöka oss i fält för att följa vår tidsresa och detektivarbete.