Arkeologisk utredning inför en ny detaljplan vid Dammgruvan vid Nyköping i Södermanlands län. I området inventerades framför allt en rad gruvlämningar och ett mycket stort antal stenbrott. Utredningsgrävningarna resulterade i att två nya stenåldersboplatser registrerades. Vid avtäckning av en skålgropshäll för att kontrollera skålgropens läge fann vi en knacksten i kanten av hällen och några skärviga stenar.

Arkeologisk utredning inför Stockholms läns första stora vindkraftspark vid Varsvik i Hallstavik. Vid utredningen kom det fram ett område med fossil åkermark och framför allt ett stort antal gränsrösen och sentida röjningsrösen. Utredningen gjorde att vägar och placeringar av kraftverken justerades något och alla lämningar finns kvar idag.

En gränssten flyttades i Flen.

Kraka kulturmiljö deltog som underkonsult till Eldrun arkeologi vid en arkeologisk utredning i Åda i Trosa.

Kraka kulturmiljö deltig som underkonsult till Riksantikvarieämbetet, UV, vid en arkeologisk utredning vid Arbottna på Muskö.

En fornlämningsmiljö i skogsmarken i Dunkers socken kontrollerades och kompletterades med nya inmätningar.

I november utredningsgrävdes ett område vid Eneby i Vallby socken. En stensträng, en hägnad från järnåldern, snittades och dokumenterades. I området där det planerades ett ny villa kom det fram en brunn som hört samman med ett soldattorp från sent 1700-tal. Brunnen undersöktes och dokumenterades.

Specialiststöd arkeologi till KMV-forum i riksintresseområdesbeskrivningar i Gästriklands län.

Revidering av riksintresseområden för kulturmiljövården i Uppsala kommun för Länsstyrelsen i Uppsala län.

9 Stotta sten soder om Granhed KBT

Stötta sten