I samhällsplaneringen ingår kulturmiljö och kulturarv som viktiga delar. Att integrera dessa aspekter tidigt i planprocessen ger stora möjligheter att ta tillvara och utveckla kulturmiljön så att den blir en resurs och skapar mervärde. Det blir också enklare att undvika och planera med hänsyn till fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar.

Kraka kulturmiljö tar fram planeringsunderlag anpassade för olika skeden i planprocessen, till exempel förstudie, detaljplan och översiktsplan. Underlagen situationsanpassas i samråd med uppdragsgivaren. De kan omfatta kart- och fornlämningsanalyser, arkiv- och litteraturgenomgångar, dokumentation i bild och text, GIS-analyser, värderingar och konsekvensanalyser.

 

  • Planeringsunderlag
  • MKB – Miljökonsekvensbeskrivning
  • Miljömål och kulturarv
  • Riksintressen för kulturmiljövården

 

13 Gaskulla jordgubbsforsalj KBT

Riksettan, Kiladalen

11 Ga vagen milstolpe KBT

 Milstolpe i gjutjärn.

10 Runnviken fr S KBT

Runnviken

2 Tunafors bruk fr o stranden KB-5

 Tunafors bruk, Eskilstuna

1 Allforsg fr SO KBT

Allforsgatan.

7 KRAFTLEDNING FR 30TALET

Kraftledning från 1930-talet.