Intresset för arkeologi och fornlämningar delas av många och hanteringen av fornlämningar regleras i Kulturminneslagen. Vid sidan om redan kända och registrerade fornlämningar finns det nästan alltid sådana som inte uppmärksammats tidigare. Inför en exploatering kan det därför bli aktuellt att utföra en arkeologisk förstudie eller utredning. Den arkeologiska utredningen har som mål att fastställa fornlämningar och utförs efter beslut av Länsstyrelsen.

Vid arbete med till exempel detaljplanering i ett landskap eller skogsavverkning kan en inventering, kartering eller utmärkning av fornlämningar vara ett gott stöd.

Kraka kulturmiljö utför historiska kartanalyser, arkiv- och litteraturstudier, fältinventeringar/ besiktningar och provgrävningar. I dokumentationen kan ingå inmätning med gps, fotografering och beskrivning som sedan sammanställs i en rapport.

  • Arkeologiska förstudier
  • Arkeologiska utredningar
  • Inventeringar och karteringar
  • Fornlämningsanalyser
  • Utmärkning av fornlämningar
  • Beställarstöd

 

 14 SCHAKT MED MORKFaRGNING

 Utredningsschakt

5 Lindholm skarvstmiljo KBT-5

Skärvstenshögar i Barva

7 Ytterselo asa gravfalt KBT-05

Åsa gravfält, Selaön

 8 ogaklev KBT-2-1

Ogaklev

 12 Skottvang skarpning KBT-3

 Skärpning

1 Borje kyrkby aldre ekonomihus KBT 9

Smedja, eldpall

2 Borje kyrkby aldre ekonomihus KBT 6

Smedja, syllstensrader

3 Borje kyrkby aldre ekonomihus KBT 11

Smedja, det som återstår.