thumb PlusPjus-KarinPorträtt2013 022smallKraka kulturmiljö startades våren 2012 av mig, Karin Beckman-Thoor, och arbetar med arkeologi, kulturmiljöanalyser, planeringsunderlag och förmedling. Jag har arbetat mer än 25 år inom kulturmiljösektorn som projektledare, arkeolog, antikvarie och utredare vid Riksantikvarieämbetet och flera länsstyrelser i Mälardalen. Jag arbetar gärna i projekt och i samverkan med andra. Genom åren har jag byggt upp ett stort kontaktnät.

Erfarenheter:

Fornminnesinventering i Västergötland, Halland, Bohuslän och Skåne. Arkeologiska undersökningar och utredningar samt projektledning i framförallt Mälardalen. Rapportskrivning, artiklar och förmedling i anslutning till arkeologiska undersökningar.

Olika former av planeringsunderlag, till exempel förstudier för vägar, kulturmiljöanalys – Ostlänken, MKB för kraftledning, fördjupade riksintresseområdesbeskrivningar för Ostlänken med mera. Ansvarat för MKB-nätverk vid RAÄ UV. Arbetat med metodutveckling med inriktning på kulturmiljöanalyser och värdering. Arbetat med utvärderingar, utredningar och handbok för kulturmiljöanalyser för Riksantikvarieämbetet.

Jag är väl förtrogen med de regelverk som styr arkeologi och samhällsplanering som Kulturminneslagen (KML), Plan och Bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) samt andra sektorslagar.

De senaste åren har jag, utöver arkeologi, arbetat med revidering av riksintresseområden för kulturmiljövården i Södermanlands och Upplands län på uppdrag av länsstyrelserna samt ett projekt om miljömål och kulturmiljö för Södermanlands länsstyrelse.

Specialiserad på: Arkeologiska utredningar, kulturmiljöanalyser, värdering av kulturmiljöer och revideringar samt fördjupade beskrivningar av riksintresseområden.

Vill du veta mer om rapporter jag skrivit kan du söka på http://vitalis.raa.se. Vid sidan om de tryckta rapporter som finns på Riksantikvarieämbetets bibliotek har jag även skrivit en rad otryckta rapporter/arbetshandlingar av olika slag.

 

Fotografierna har tagits av mig, Karin Beckman-Thoor om inte annat anges.